zhenbo

ISSN 2096-7780 CN 10-1665/P

Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Development and Application of Mobile Relative Gravimeter
Zhang Han, Zhu Xueyi, Gou Xiaolu, Wu Wei, Qiu Kai, Gao Feng
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2024-009
[Abstract] [FullText HTML]
Sui-Tang Dynasties·Earthquake resistant Buildings
Feng Rui
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2024-047
[Abstract] [FullText HTML]
Accuracy Analysis of Various Earthquake Catalogs Based on Ground Truth Locations: Several M5 Earthquakes in the Southwest Region of China
Yang Jie, Gu wangwang, Zhang Han, Ni Sidao, Chu Risheng, Sheng Minhan, Zhang Baolong
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-181
[Abstract] [FullText HTML]
Western Xia: Mysterious History
Feng Rui
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2024-048
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Comparison of Earthquake Emergency Management System in China and Japan
Min Zhongzhi, Li Xiaojun, Rong Mianshui
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-064
[Abstract] [FullText HTML]
Discussion on drawing common problems in data tracking and analysis
Quan Jianjun, Zheng Yongtong, Lai Jianshen, Wang Shaoran, Chen Meimei
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-114
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of observation data dynamics and precursory anomaly of digital observation data in the Fapa well
WANG Jinxia, WU Yuwei, ZHOU Yang, Wang Hongying, Zhong Kairong
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2024-032
[Abstract] [FullText HTML]
Analysis of observation data of TJ-2 Volume Strain Gauge at Yixian Seismic Station
Liu Xiaolei, Wang Sisi
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-201
[Abstract] [FullText HTML]
Strategy and Construction Path of Earthquake Emergency System in Jiaxing City
Zhong Wei, Cao Huichao, Wu Wei
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2024-043
[Abstract] [FullText HTML]
Seismic motion input methods of viscous-elastic boundary and numerical simulation of seismic response on large diameter tunnels
Jing Weibiao, WANG Zhan, JING Liping, QI Wenhao
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2024-013
[Abstract] [FullText HTML]
Anomaly extraction capability analysis based on the mean line difference enhancement ratio method for thermal infrared phenomena before the Jishishan M6.2 earthquake in Gansu Province and Noto M7.4 earthquake in Japan
Liao Hongyue, Zhong Meijiao, Zhang Yongxian, Guo Yuqin, Zheng Yi
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2024-018
[Abstract] [FullText HTML]
Analysis of the influence of interpolation algorithm on the numerical simulation results of transmission boundary
Duan Xueliang, Zhou Zhenghua, Bian Zhu, Han Yi, Zhao Ling, Li Zheng, Liao Chengliang, He Jiacong, Liu Wei
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2024-046
[Abstract] [FullText HTML]
Research on the Influence of Site Characteristic Period on Engineering Material Usage and Damage States of High Rise Buildings
LI Xiangxiu, FAN Shikai, LI Xiaojun, LIU Aiwen
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-174
[Abstract] [FullText HTML]
Comprehensive determination of ground motion parameters based on Matlab
Shao Lei, Hu Gang
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-160
[Abstract] [FullText HTML]
Data analysis before and after the transformation of Yuanmou Julin electric field
Xiao Xin, Yang Runhai, Shi Jianming, Zhou Jianrong, Wang linlan
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-133
[Abstract] [FullText HTML]
Observation data quality and typical interference analysis of geoelectric field in Tengchong Central Station
FAN Shaohui, SHAO Weiye, XIONG Jiawei, ZHANG Shanyuan, DUAN Shengchao
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-176
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Characteristic analysis and treatment of Shanxi geomagnetic array interfered by ground pole of HVDC transmission on Jinnan Line
Fan Lei, Zhou Jianbang, Zhang Liange, Liu Suzhen, Guo Yu, Shi Shuting, Gong Jingzhi
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-163
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis on relocation and focal mechanism of the Chengde ML3.6 earthquake on June 17, 2021
Wang Jiaqi, Zhang Yulin, Yang Donghui, Yuan Guoxu
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-110
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
North-Southern Dynasties: Crustal stress fields
Feng Rui
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2024-017
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The Basic characteristics of active faults in Xigaze,Tibet and the potential risk assessment of town earthquake disasters
Huang Ting, Wu Zhonghai
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2024-003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The application of shallow seismic and high-density electrical methods in fault zone detection
Luo Bing, Xie Xiaoguo, Zheng Xinru, Liu Weizu, Wang Qiang, Xiong Changli
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-200
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Thoughts on ways to strengthen the publicity and education on earthquake prevention and disaster reduction in colleges and universities
Li Xia
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-092
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Development characteristics and formation mechanism of giant landslides on the main stream of the Jinsha River
JIANG Jiaqi, WU Zhonghai, HUANG Xiaolong, HUANG Feipeng, WANG Shifeng
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-159
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Explainable Artificial Intelligence Review and Application Prospect in Earthquake Science
HUANG Lihong, LI Jian, LIU Zhehan, WANG Xiaoming, SHANG Jie, GAI Lei, QIU Hongmao, LI Ming, GONG Ni, HAN Shoucheng, XU Yanyan, LIU Zeyu
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-138
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Regional fluvial geomorphic index and terrace downcutting process in the southern section of lishi fault in Shanxi Province and their tectonic significance
Li Xingao, He Zhongtai, Lei Xuanyue, Li Linlin, Zhao Junxiang
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-102
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Construction of pre-assessment database for earthquake disaster loss in Sichuan
Xu Juan, Fan Kaihong, Mao Li, Yang Luyao, Zhao Xuehui
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-166
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Fusion analysis of co-seismic response between broadband tiltmeters and broadband seismometers in Chengde area
Yang Donghui, Ji Chunling, Wang Jiaqi, Li Wenjun, Yu Yanhong, Jiao Chengli, Zhou Jianqing
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-118
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Discovery of active fault at the western margin of Wenshushan uplift in Hexi Corridor
Liu Xingwang, Zhu Junwen, Yao Yunsheng, Zhao Xiaoming
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-173
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
A brief discussion on the interference and elimination of rainfall to the water pipe inclinometer in Fengningtai
Guo Yaya, Zhang Yulin, Sun Pengtao, Chang Yuzhu, Ren Junfeng
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-143
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of One Ambient Seismic Noise in Tianjin
Li Ye, Guo Wei, Xu Ke, Cao Fuyang, Ma Chaoqun, Xu Xiaoyuan
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-165
[Abstract] [FullText HTML]
Earthquake prediction method based on seismogenic process tracking
Chen Xuezhong, Li Yan’e, Chen Lijuan
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-131
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The Source and Evidence of “Six Signs Must Be An Earthquake”
Gao Jizong
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-084
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on the risk background of strong earthquake in Kangding-Moxi fault, Sichuan
Huan Wenlin, Zhang Meng, Pan Hua
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-008
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Precious historical documents
Xu Jiting, Hong Shizhong
DOI: 10.19987/j.dzkxjz.2023-079
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Category

Top Search

WeChat