zhenbo

ISSN 2096-7780 CN 10-1665/P

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

趣味地震学(9):地震预警三部曲

冯锐

冯锐. 趣味地震学(9):地震预警三部曲[J]. 地震科学进展, 2019, (9): 32-40. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.09.008
引用本文: 冯锐. 趣味地震学(9):地震预警三部曲[J]. 地震科学进展, 2019, (9): 32-40. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.09.008
Rui Feng. The trilogy of earthquake warning[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2019, (9): 32-40. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.09.008
Citation: Rui Feng. The trilogy of earthquake warning[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2019, (9): 32-40. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.09.008

趣味地震学(9):地震预警三部曲

doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.09.008
详细信息
  作者简介:

  冯锐:fr97214@sina.com

  通讯作者:

  冯锐,e-mail:fr97214@sina.com

 • 中图分类号: P315

The trilogy of earthquake warning

图(23)
计量
 • 文章访问数:  743
 • HTML全文浏览量:  188
 • PDF下载量:  72
出版历程
 • 收稿日期:  2019-05-04
 • 修回日期:  2019-08-29
 • 刊出日期:  2019-09-01

目录

  /

  返回文章
  返回
  本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开发 百度统计