zhenbo

ISSN 2096-7780 CN 10-1665/P

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

2018年云南通海M5.0地震前后宏观异常

张艳凤 常祖峰 蔡建华 陆松林

张艳凤, 常祖峰, 蔡建华, 陆松林. 2018年云南通海M5.0地震前后宏观异常[J]. 地震科学进展, 2019, (8): 167-168. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.133
引用本文: 张艳凤, 常祖峰, 蔡建华, 陆松林. 2018年云南通海M5.0地震前后宏观异常[J]. 地震科学进展, 2019, (8): 167-168. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.133
Yanfeng Zhang, Zufeng Chang, Jianhua Cai, Songlin Lu. The macroscopic anomalies before and after the 2018 Tonghai,Yunnan,M5.0 earthquakes[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2019, (8): 167-168. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.133
Citation: Yanfeng Zhang, Zufeng Chang, Jianhua Cai, Songlin Lu. The macroscopic anomalies before and after the 2018 Tonghai,Yunnan,M5.0 earthquakes[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2019, (8): 167-168. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.133

2018年云南通海M5.0地震前后宏观异常

doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.133
详细信息
  作者简介:

  张艳凤,女,高级工程师,云南省地震局,Tel:15911678873,E-mail:865381810@qq.com

  通讯作者:

  张艳凤,女,高级工程师,云南省地震局,Tel:15911678873,E-mail:865381810@qq.com

 • 中图分类号: P315.72

The macroscopic anomalies before and after the 2018 Tonghai,Yunnan,M5.0 earthquakes

计量
 • 文章访问数:  300
 • HTML全文浏览量:  129
 • PDF下载量:  8
 • 被引次数: 0
出版历程
 • 网络出版日期:  2021-07-08
 • 刊出日期:  2019-08-01

目录

  /

  返回文章
  返回
  本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开发 百度统计