zhenbo

ISSN 2096-7780 CN 10-1665/P

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

安庆皖23井水位破年变异常分析

王俊 周振贵 李军辉 何康 郑海刚 王雪莹

王俊, 周振贵, 李军辉, 何康, 郑海刚, 王雪莹. 安庆皖23井水位破年变异常分析[J]. 地震科学进展, 2019, (8): 95-95. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.077
引用本文: 王俊, 周振贵, 李军辉, 何康, 郑海刚, 王雪莹. 安庆皖23井水位破年变异常分析[J]. 地震科学进展, 2019, (8): 95-95. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.077
Jun Wang, Zhengui Zhou, Junhui Li, Kang He, Haigang Zheng, Xueying Wang. Analysis on the broken annual variation of water level in Anqing 23 well in Anhui Province[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2019, (8): 95-95. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.077
Citation: Jun Wang, Zhengui Zhou, Junhui Li, Kang He, Haigang Zheng, Xueying Wang. Analysis on the broken annual variation of water level in Anqing 23 well in Anhui Province[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2019, (8): 95-95. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.077

安庆皖23井水位破年变异常分析

doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.077
详细信息
  作者简介:

  王俊,男,工程师,安徽省地震局,Tel:13866108679,E-mail:renshi1314@126.com

  通讯作者:

  王俊,男,工程师,安徽省地震局,Tel:13866108679,E-mail:renshi1314@126.com

 • 中图分类号: P315.63

Analysis on the broken annual variation of water level in Anqing 23 well in Anhui Province

计量
 • 文章访问数:  366
 • HTML全文浏览量:  97
 • PDF下载量:  9
出版历程
 • 网络出版日期:  2021-07-08
 • 刊出日期:  2019-08-01

目录

  /

  返回文章
  返回
  本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开发 百度统计