zhenbo

ISSN 2096-7780 CN 10-1665/P

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

2018年西昌MS5.1地震序列震源机制与发震构造

易桂喜 龙锋 宫悦 粱明剑 乔慧珍

易桂喜, 龙锋, 宫悦, 粱明剑, 乔慧珍. 2018年西昌MS5.1地震序列震源机制与发震构造[J]. 地震科学进展, 2019, (8): 37-38. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.030
引用本文: 易桂喜, 龙锋, 宫悦, 粱明剑, 乔慧珍. 2018年西昌MS5.1地震序列震源机制与发震构造[J]. 地震科学进展, 2019, (8): 37-38. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.030
Guixi Yi, Feng Long, Yue Gong, Mingjian Liang, Huizhen Qiao. Focal mechanism solutions and seismogenic structure of the 2018 MS5.1 Xichang earthquake sequence[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2019, (8): 37-38. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.030
Citation: Guixi Yi, Feng Long, Yue Gong, Mingjian Liang, Huizhen Qiao. Focal mechanism solutions and seismogenic structure of the 2018 MS5.1 Xichang earthquake sequence[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2019, (8): 37-38. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.030

2018年西昌MS5.1地震序列震源机制与发震构造

doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.030
基金项目: 国家自然科学基金(41574047)资助。
详细信息
  作者简介:

  易桂喜,女,研究员,四川省地震局,Tel:13689060085,E-mail:yigx64@163.com

  通讯作者:

  易桂喜,女,研究员,四川省地震局,Tel:13689060085,E-mail:yigx64@163.com

 • 中图分类号: P315.3

Focal mechanism solutions and seismogenic structure of the 2018 MS5.1 Xichang earthquake sequence

 • 表  1  2018年10月31日西昌MS5.1地震与MS3.3最大余震震源机制解

  发震日期
  年-月-日
  深度
  /km
  节面Ⅰ 节面Ⅱ P T B 震级
  走向
  倾角
  滑动
  角/°
  走向
  倾角
  滑动
  角/°
  方位
  角/°
  仰角
  方位
  角/°
  仰角
  方位
  角/°
  仰角
  MS MW
  2018-10-31 11 94 90 155 184 65 0 142 17 46 17 274 65 5.1 4.81
  2018-11-20 14 286 74 -158 190 69 -17 149 27 57 3 320 63 3.3 3.72
  下载: 导出CSV
 • 加载中
表(1)
计量
 • 文章访问数:  303
 • HTML全文浏览量:  105
 • PDF下载量:  14
出版历程
 • 网络出版日期:  2021-07-08
 • 刊出日期:  2019-08-01

目录

  /

  返回文章
  返回
  本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开发 百度统计