zhenbo

ISSN 2096-7780 CN 10-1665/P

冯志生, 倪晓寅, 戴苗, 戴勇, 袁桂平, 姚丽, 章鑫, 李鸿宇, 黄颂, 李军辉, 姜楚峰. 地震地磁日变化预测指标体系建设进展[J]. 国际地震动态 , 2019, (8): 11-12. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.009
引用本文: 冯志生, 倪晓寅, 戴苗, 戴勇, 袁桂平, 姚丽, 章鑫, 李鸿宇, 黄颂, 李军辉, 姜楚峰. 地震地磁日变化预测指标体系建设进展[J]. 国际地震动态 , 2019, (8): 11-12. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.009
Zhisheng Feng, Xiaoyin Ni, Miao Dai, Yong Dai, Guiping Yuan, li Yao, Xin Zhang, Hongyu Li, Song Huang, Junhui Li, Chufeng Jiang. Progress in the construction of seismiomagnetic daily variation prediction index system[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2019, (8): 11-12. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.009
Citation: Zhisheng Feng, Xiaoyin Ni, Miao Dai, Yong Dai, Guiping Yuan, li Yao, Xin Zhang, Hongyu Li, Song Huang, Junhui Li, Chufeng Jiang. Progress in the construction of seismiomagnetic daily variation prediction index system[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2019, (8): 11-12. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.009

地震地磁日变化预测指标体系建设进展

Progress in the construction of seismiomagnetic daily variation prediction index system

/

返回文章
返回