zhenbo

ISSN 2096-7780 CN 10-1665/P

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

大地震的幂律奇异性前兆及预测

薛健 郝圣旺 杨荣 连尉平 张永仙 卢春生 柯孚久 白以龙

薛健, 郝圣旺, 杨荣, 连尉平, 张永仙, 卢春生, 柯孚久, 白以龙. 大地震的幂律奇异性前兆及预测[J]. 地震科学进展, 2019, (8): 2-3. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.002
引用本文: 薛健, 郝圣旺, 杨荣, 连尉平, 张永仙, 卢春生, 柯孚久, 白以龙. 大地震的幂律奇异性前兆及预测[J]. 地震科学进展, 2019, (8): 2-3. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.002
Jian Xue, Shengwang Hao, Rong Yang, Weiping Lian, Yongxian Zhang, Chunsheng Lu, Fujiu Ke, Yilong Bai. Precursory and changeable power-law singularity before large earthquakes and prediction[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2019, (8): 2-3. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.002
Citation: Jian Xue, Shengwang Hao, Rong Yang, Weiping Lian, Yongxian Zhang, Chunsheng Lu, Fujiu Ke, Yilong Bai. Precursory and changeable power-law singularity before large earthquakes and prediction[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2019, (8): 2-3. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.002

大地震的幂律奇异性前兆及预测

doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.08.002
详细信息
  作者简介:

  白以龙,男,研究员,中国科学院力学研究所,Tel:010-82543939,E-mail:baiyl@lnm.imech.ac.cn

  通讯作者:

  白以龙,男,研究员,中国科学院力学研究所,Tel:010-82543939,E-mail:baiyl@lnm.imech.ac.cn

 • 中图分类号: P315.61

Precursory and changeable power-law singularity before large earthquakes and prediction

计量
 • 文章访问数:  479
 • HTML全文浏览量:  170
 • PDF下载量:  26
出版历程
 • 网络出版日期:  2021-07-08
 • 刊出日期:  2019-08-01

目录

  /

  返回文章
  返回
  本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开发 百度统计