zhenbo

ISSN 2096-7780 CN 10-1665/P

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

海南文昌地区和北部湾地震周期性活动的探讨

张华美 陈祥开 李冬雅 洪流 潘朱耀 王茺

张华美, 陈祥开, 李冬雅, 洪流, 潘朱耀, 王茺. 海南文昌地区和北部湾地震周期性活动的探讨[J]. 地震科学进展, 2018, (9): 33-35. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.09.007
引用本文: 张华美, 陈祥开, 李冬雅, 洪流, 潘朱耀, 王茺. 海南文昌地区和北部湾地震周期性活动的探讨[J]. 地震科学进展, 2018, (9): 33-35. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.09.007
Huamei Zhang, Xiangkai Chen, Dongya Li, Liu Hong, Zhuyao Pan, Chong Wang. A study on periodical activities of earthquakes in Wenchang Hainan and Beibu Gulf[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2018, (9): 33-35. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.09.007
Citation: Huamei Zhang, Xiangkai Chen, Dongya Li, Liu Hong, Zhuyao Pan, Chong Wang. A study on periodical activities of earthquakes in Wenchang Hainan and Beibu Gulf[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2018, (9): 33-35. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.09.007

海南文昌地区和北部湾地震周期性活动的探讨

doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.09.007
详细信息
  通讯作者:

  张华美, e-mail: huameiz@qq.com

 • 中图分类号: P315.5

A study on periodical activities of earthquakes in Wenchang Hainan and Beibu Gulf

图(3) / 表(1)
计量
 • 文章访问数:  594
 • HTML全文浏览量:  166
 • PDF下载量:  11
出版历程
 • 收稿日期:  2018-05-22
 • 修回日期:  2018-06-27
 • 刊出日期:  2018-09-01

目录

  /

  返回文章
  返回
  本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开发 百度统计