zhenbo

ISSN 2096-7780 CN 10-1665/P

张华美, 陈祥开, 李冬雅, 洪流, 潘朱耀, 王茺. 海南文昌地区和北部湾地震周期性活动的探讨[J]. 国际地震动态 , 2018, (9): 33-35. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.09.007
引用本文: 张华美, 陈祥开, 李冬雅, 洪流, 潘朱耀, 王茺. 海南文昌地区和北部湾地震周期性活动的探讨[J]. 国际地震动态 , 2018, (9): 33-35. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.09.007
Huamei Zhang, Xiangkai Chen, Dongya Li, Liu Hong, Zhuyao Pan, Chong Wang. A study on periodical activities of earthquakes in Wenchang Hainan and Beibu Gulf[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2018, (9): 33-35. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.09.007
Citation: Huamei Zhang, Xiangkai Chen, Dongya Li, Liu Hong, Zhuyao Pan, Chong Wang. A study on periodical activities of earthquakes in Wenchang Hainan and Beibu Gulf[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2018, (9): 33-35. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.09.007

海南文昌地区和北部湾地震周期性活动的探讨

A study on periodical activities of earthquakes in Wenchang Hainan and Beibu Gulf

/

返回文章
返回