zhenbo

ISSN 2096-7780 CN 10-1665/P

高小其, 刘耀炜, 孙小龙, 李营, 周晓成. 我国地震构造地球化学监测研究现状[J]. 国际地震动态 , 2018, (8): 111-112. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.08.098
引用本文: 高小其, 刘耀炜, 孙小龙, 李营, 周晓成. 我国地震构造地球化学监测研究现状[J]. 国际地震动态 , 2018, (8): 111-112. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.08.098
Xiao-qi GAO, Yao-wei LIU, Xiao-long SUN, Ying LI, Xiao-cheng ZHOU. Research progress on earthquake tectonic geochemistry monitoring in China[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2018, (8): 111-112. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.08.098
Citation: Xiao-qi GAO, Yao-wei LIU, Xiao-long SUN, Ying LI, Xiao-cheng ZHOU. Research progress on earthquake tectonic geochemistry monitoring in China[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2018, (8): 111-112. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.08.098

我国地震构造地球化学监测研究现状

Research progress on earthquake tectonic geochemistry monitoring in China

/

返回文章
返回