zhenbo

ISSN 2096-7780 CN 10-1665/P

杨文, 薛艳, 张小涛, 韩颜颜, 张雪梅. 2017年松原4.9级地震与2018年松原5.7级地震序列特征研究[J]. 国际地震动态 , 2018, (8): 77-78. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.08.068
引用本文: 杨文, 薛艳, 张小涛, 韩颜颜, 张雪梅. 2017年松原4.9级地震与2018年松原5.7级地震序列特征研究[J]. 国际地震动态 , 2018, (8): 77-78. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.08.068
Wen Yang, Yan Xue, Xiaotao Zhang, Yanyan Han, Xuemei Zhang. The study on the characteristics of the 2017 Ms4.9 and 2018 Ms5.7 Songyuan earthquake[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2018, (8): 77-78. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.08.068
Citation: Wen Yang, Yan Xue, Xiaotao Zhang, Yanyan Han, Xuemei Zhang. The study on the characteristics of the 2017 Ms4.9 and 2018 Ms5.7 Songyuan earthquake[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2018, (8): 77-78. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.08.068

2017年松原4.9级地震与2018年松原5.7级地震序列特征研究

The study on the characteristics of the 2017 Ms4.9 and 2018 Ms5.7 Songyuan earthquake

/

返回文章
返回